DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, InPost,. Koszty dostawy wynoszą:

 

 

 

 

PRZEDPŁATA

Payu,

Paczkomaty

(odbiór w paczkomacie w 2 dni od nadania)

10,50 PLN

Kurier DPD

(dostarczenie pod wskazany adres w 2 dni od nadania)

19,99 PLN

 

Płatność za pobraniem

Paczkomaty

(odbiór w paczkomacie w 2 dni od nadania)

12,00 PLN

Kurier DPD

(dostarczenie pod wskazany adres w 2 dni od nadania)

29,99 PLN

 

 

  1.  Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

  2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 1. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

   1. przelewem na numer konta bankowego 88 1050 1139 1000 0097 4006 7278,

   2. płatnością w systemie IAI Pay,

   3. zapłata kartą płatniczą ,

   4. gotówką przy odbiorze osobistym towaru.

REKLAMACJE:

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

  1. DERBA COFFEE Marcin Kurlapski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres derbacoffee@gmail.com, DERBA COFFEE Marcin Kurlapski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

  3. DERBA COFFEE Marcin Kurlapski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. DERBA COFFEE Marcin Kurlapski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DERBA COFFEE Marcin Kurlapski. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DERBA COFFEE Marcin Kurlapski, ul. Łęczycka 5/2; 85-737 Bydgoszcz, mailowo pod adres derbacoffee@gmail.com, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. DERBA COFFEE Marcin Kurlapski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 3. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DERBA COFFEE Marcin Kurlapski a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DERBA COFFEE Marcin Kurlapski a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DERBA COFFEE Marcin Kurlapski

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.